Formularz odstąpienia od umowy

Sylwia Małecka, Tetmajera 31, 05-500 Piaseczno

imię, nazwisko i adres konsumenta ……………………………………………………………

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentow oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. nr 22, poz. 271) odstępuję od umowy sprzedaży produktów zakupionych przez Internet na stronie www.tomatologia.pl :

nazwa produktu …………………………………………………………………………………………….

zakupiony dnia………………………….

Proszę o zwrot kwoty………………..zł (słownie: ……………………………………………………………………….…)

na konto nr………………………………………………………………………………………..

Zwracam, w stanie niezmienionym……………………………………………………………..

otrzymany dnia………………………………………………………………………………………..

……………………………………………….

czytelny podpis i data